เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดท่าทอง เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล และเป็นโรงเรียนแม่เหล็ก  ที่พร้อมรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 65/4 บ้านท่าทอง หมู่ 7 ต.นครสวรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000