ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดท่าทอง


โรงเรียนวัดท่าทองนครสวรรค์ ตั้งอยู่หมู่ 7 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เดิมไม่ปรากฏนามผู้ริเริ่มก่อตั้ง เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2467 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้ศาลาการเปรียญของวัดท่าทองเป็นสถานที่เล่าเรียน มีพระอธิการอินทร์ ปริสุทโธ

เจ้าอาวาสวัดท่าทองเป็นผู้อุปการะและดำรงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลี

ปี พ.ศ.2508 นางเพี้ยน สกุลไทย มอบที่ดินจำนวน 8 ไร่ 20 ตารางวา คิดเป็น

เงิน 16,000 บาท กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้งบก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 01 ดัดแปลงจำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 40,000 บาท

ปี พ.ศ. 2516 ต่อเติมห้องเรียนเพิ่มอีก 1 ห้องได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 25,000 บาทก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลังตามแบบของกรมสามัญศึกษา

ปี พ.ศ. 2518 ต่อเติมอาคารเรียนอีก 2 ห้องเป็นเงิน 80,000 บาท

ปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 130,00 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 จ ดัดแปลง 1 หลังจำนวน 2 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณ 90,000 บาทเพื่อก่อสร้างโรงฝึกงานจำนวน 1 หลัง ในปีนี้โรงเรียนเปลี่ยนจากสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

ปี พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

อนุมัติเงินจำนวน 75,000 บาท ให้ย้ายและต่อเติมบ้านพักครูจากด้านหลังอาคารเรียนไปสร้างข้างสถานีอนามัยบ้านท่าทอง ในปีเดียวกันนี้ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ 401/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่ เป็นเงิน 345,000 บาท

ปี พ.ศ. 2529 ได้รับเงินงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจำนวน 15,000 บาทสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ 1 จำนวน 1 หลัง และจำนวนเงิน 32,000 บาทสร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ 30 พิเศษ จำนวน 1 ชุด 4 ลูก

ปี พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจำนวน 1,030,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/2529 จำนวน 1 หลัง 2 ชั้น 7 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์และ หจก.แสงอุทัยได้สร้างห้องเรียนเพิ่มเติมให้อีก 1 ห้อง รวมเป็น 8 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนได้เข้าโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท

ปีการศึกษา 2535 ได้รับการอนุมัติให้เปิดทำการสอนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เริ่มทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพิ่มปีละชั้นจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีพ.ศ. 2536 ได้รับเงินจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจำนวน 2,400,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/2529 จำนวน 1 หลัง 2 ชั้น 10 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์

ปีพ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจำนวน 128,000 บาท สร้างสนามบาสเกตบอล

ปีการศึกษา 2539 ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ได้รับเงินจำนวน 119,700 บาท

เพื่อทำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนปัจจุบัน

ปีงบประมาณ 2541 โรงเรียนได้รับงบประมาณจำนวน 2,545,000 บาท จัดสร้างอาคาร

อเนกประสงค์แบบ สปช. 206/26

ปีงบประมาณ 2544 โรงเรียนได้รับงบประมาณ 100,000 บาท จัดสร้างลานกีฬา

ปีงบประมาณ 2545 โรงเรียนจัดสร้างส้วม ห้องน้ำครู - ผู้ปกครองด้วยเงินสนับสนุนจากกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนวัดท่าทอง

ปีงบประมาณ 2547 โรงเรียนจัดสร้างห้องประชุมขนาดกลางด้วยเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท จากสหกรณ์โรงเรียนวัดท่าทอง

ปีงบประมาณ 2549 โรงเรียนจัดสร้างอาคารนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและให้บริการแก่ชุมชน โดยใช้เงินสนับสนุนจากสหกรณ์โรงเรียน จำนวน 164,207 บาท

ปีงบประมาณ 2550 โรงเรียนจัดสร้างอาคารนาฎศิลป์ และศูนย์สื่อปฐมวัย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนดนตรี นาฏศิลป์ และพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัย โดยได้รับเงินบริจาค จำนวน 225,000 บาท

ปีงบประมาณ 2550 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณคอมพิวเตอร์ จำนวน10 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 174,380 บาท

ปีงบประมาณ 2552 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค์เขต 1 โครงการส้วมสุขสันต์ สร้างส้วมแบบ สปช. 605 / 45 จำนวน 4 ที่นั่ง 4 ห้อง งบประมาณ 189,900 บาท งบประมาณคอมพิวเตอร์ห้องสมุดสำหรับค้นคว้า 3 ชุด จำนวน 6 เครื่อง งบประมาณ

169,000 บาท

ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค์เขต 1 โครงการไทยเข็มแข็ง สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง งบประมาณ 2,445,000 บาท

ปีงบประมาณ 2554 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลนครสวรรค์ เข้าโครงการปี 2557 ได้จัดสรรงบประมาณ 50,000 บาท

ปีงบประมาณ 2554 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ CC Type1

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม Active Board จำนวนเงิน 149,800 บาท

ปีการศึกษา 2555 ได้รับงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ Mc10 Type 2 เป็น

เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 10 เครื่อง งบประมาณ 342,000 บาท

ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ซ่อมแซมพื้นที่อาคารเรียนโรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัย งบประมาณ 261,000 บาท

ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณจาก ส.ส. ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน 105/29

อาคาร 2 จำนวนเงิน 100,000 บาท และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 40,000 บาท จัดซื้อเครื่องกรองน้ำสะอาด จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 50,000 บาท

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดสันคูนำนักเรียนมาเรียนรวมกับโรงเรียนวัดท่าทอง ตั้งแต่วันที่ 18

พฤษภาคม 2554 มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมปีที่ 6 จำนวน 18 คน

โรงเรียนวัดท่าทองนครสวรรค์ ตั้งอยู่หมู่ 7 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เดิมไม่ปรากฏนามผู้ริเริ่มก่อตั้ง เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2467 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้ศาลาการเปรียญของวัดท่าทองเป็นสถานที่เล่าเรียน มีพระอธิการอินทร์ ปริสุทโธ

เจ้าอาวาสวัดท่าทองเป็นผู้อุปการะและดำรงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลี

ปี พ.ศ.2508 นางเพี้ยน สกุลไทย มอบที่ดินจำนวน 8 ไร่ 20 ตารางวา คิดเป็น

เงิน 16,000 บาท กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้งบก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 01 ดัดแปลงจำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 40,000 บาท

ปี พ.ศ. 2516 ต่อเติมห้องเรียนเพิ่มอีก 1 ห้องได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 25,000 บาทก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลังตามแบบของกรมสามัญศึกษา

ปี พ.ศ. 2518 ต่อเติมอาคารเรียนอีก 2 ห้องเป็นเงิน 80,000 บาท

ปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 130,00 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 จ ดัดแปลง 1 หลังจำนวน 2 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณ 90,000 บาทเพื่อก่อสร้างโรงฝึกงานจำนวน 1 หลัง ในปีนี้โรงเรียนเปลี่ยนจากสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

ปี พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

อนุมัติเงินจำนวน 75,000 บาท ให้ย้ายและต่อเติมบ้านพักครูจากด้านหลังอาคารเรียนไปสร้างข้างสถานีอนามัยบ้านท่าทอง ในปีเดียวกันนี้ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ 401/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่ เป็นเงิน 345,000 บาท

ปี พ.ศ. 2529 ได้รับเงินงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจำนวน 15,000 บาทสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ 1 จำนวน 1 หลัง และจำนวนเงิน 32,000 บาทสร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ 30 พิเศษ จำนวน 1 ชุด 4 ลูก

ปี พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจำนวน 1,030,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/2529 จำนวน 1 หลัง 2 ชั้น 7 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์และ หจก.แสงอุทัยได้สร้างห้องเรียนเพิ่มเติมให้อีก 1 ห้อง รวมเป็น 8 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนได้เข้าโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท

ปีการศึกษา 2535 ได้รับการอนุมัติให้เปิดทำการสอนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เริ่มทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพิ่มปีละชั้นจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีพ.ศ. 2536 ได้รับเงินจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจำนวน 2,400,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/2529 จำนวน 1 หลัง 2 ชั้น 10 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์

ปีพ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจำนวน 128,000 บาท สร้างสนามบาสเกตบอล

ปีการศึกษา 2539 ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ได้รับเงินจำนวน 119,700 บาท

เพื่อทำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนปัจจุบัน

ปีงบประมาณ 2541 โรงเรียนได้รับงบประมาณจำนวน 2,545,000 บาท จัดสร้างอาคาร

อเนกประสงค์แบบ สปช. 206/26

ปีงบประมาณ 2544 โรงเรียนได้รับงบประมาณ 100,000 บาท จัดสร้างลานกีฬา

ปีงบประมาณ 2545 โรงเรียนจัดสร้างส้วม ห้องน้ำครู - ผู้ปกครองด้วยเงินสนับสนุนจากกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนวัดท่าทอง

ปีงบประมาณ 2547 โรงเรียนจัดสร้างห้องประชุมขนาดกลางด้วยเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท จากสหกรณ์โรงเรียนวัดท่าทอง

ปีงบประมาณ 2549 โรงเรียนจัดสร้างอาคารนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและให้บริการแก่ชุมชน โดยใช้เงินสนับสนุนจากสหกรณ์โรงเรียน จำนวน 164,207 บาท

ปีงบประมาณ 2550 โรงเรียนจัดสร้างอาคารนาฎศิลป์ และศูนย์สื่อปฐมวัย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนดนตรี นาฏศิลป์ และพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัย โดยได้รับเงินบริจาค จำนวน 225,000 บาท

ปีงบประมาณ 2550 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณคอมพิวเตอร์ จำนวน10 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 174,380 บาท

ปีงบประมาณ 2552 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค์เขต 1 โครงการส้วมสุขสันต์ สร้างส้วมแบบ สปช. 605 / 45 จำนวน 4 ที่นั่ง 4 ห้อง งบประมาณ 189,900 บาท งบประมาณคอมพิวเตอร์ห้องสมุดสำหรับค้นคว้า 3 ชุด จำนวน 6 เครื่อง งบประมาณ

169,000 บาท

ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค์เขต 1 โครงการไทยเข็มแข็ง สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง งบประมาณ 2,445,000 บาท

ปีงบประมาณ 2554 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลนครสวรรค์ เข้าโครงการปี 2557 ได้จัดสรรงบประมาณ 50,000 บาท

ปีงบประมาณ 2554 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ CC Type1

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม Active Board จำนวนเงิน 149,800 บาท

ปีการศึกษา 2555 ได้รับงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ Mc10 Type 2 เป็น

เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 10 เครื่อง งบประมาณ 342,000 บาท

ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ซ่อมแซมพื้นที่อาคารเรียนโรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัย งบประมาณ 261,000 บาท

ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณจาก ส.ส. ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน 105/29

อาคาร 2 จำนวนเงิน 100,000 บาท และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 40,000 บาท จัดซื้อเครื่องกรองน้ำสะอาด จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 50,000 บาท

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดสันคูนำนักเรียนมาเรียนรวมกับโรงเรียนวัดท่าทอง ตั้งแต่วันที่ 18

พฤษภาคม 2554 มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมปีที่ 6 จำนวน 18 คน