เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์12 มี.ค. 2564 21:27โดยTeacher อติกานต์   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2564 08:30 ]
โรงเรียนวัดท่าทองเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 

ช่วงอายุของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่จะเปิดรับสมัคร

เด็กเกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 – 16 พฤษภาคม 2560

ช่วงอายุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จะเปิดรับสมัคร

เด็กเกิดวันที่ 1 มกราคม 2557 – 16 พฤษภาคม 2558

หลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนทุกรายการด้วยตัวบรรจง
  2. สูติบัตรของนักเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  3. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน และบิดา – มารดา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชน ของบิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
  5. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ติดใบสมัคร และบัตรประจำตัวนักเรียน
  6. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล ให้ถ่ายสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงมาด้วย

ดาวน์โหลดใบสมัคร

   ใบสมัครระดับชั้น อ.2

   ใบสมัครระดับชั้น ป.1

   ใบสมัครระดับชั้น ม.1

*ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนผ่านช่องทางดังนี้

    ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนวัดท่าทอง หรือสมัครเรียนแบบออนไลน์ได้ที่ คลิ๊ก>>https://bit.ly/3lhyuNO