ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

 โรงเรียนบ้านท่าไม้ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๙โดยมี         ขุนเพิ่ม คุณสมบูรณ์  ธรรมการจังหวัด เป็นประธาน  และมีนายเกิน   กุลมิ่ง เป็น    ครูใหญ่ โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดอินทาราม เป็นที่เรียน  และเป็นโรงเรียนแห่งแรกของตำบลท่าไม้  รับนักเรียนทั้งตำบล  มีนายเกิน  กุลมิ่ง เป็นครูคนเดียว ในปี  พ.ศ.2461 ทางราชการจึงส่งครูมาให้อีกหนึ่งคน  ชื่อ นายถนอม  สิงห์คะ  มี       ครูสอน ๒ คน อยู่หลายปีจนกระทั่งมีนักเรียนที่เรียนจบชั้น ป.๔ ทางราชการจึงคัดเลือกนักเรียนที่จบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้แก่นายเชียง น้ำสังข์ นายล้อ สิงห์แก้ว นายเจริญ นารอด นายชาญ สิงห์แก้ว  นายเจริญ  สิงห์แก้ว  เป็นต้น
            ในปี พ.ศ.๒๔๘๐ ทางราชการอนุมัติงบประมาณ  ๑,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๐๐๔ เนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยมีนายฮั้ว  ตามไทย  ผู้แทนราษฎรในสมัยนั้น เป็นผู้ติดต่อประสานงานและทางราชการได้แต่งตั้งผู้ควบคุมการสร้างอาคารเรียน ดังนี้  ๑.หมื่นเย็น  ใจราษฎร์ กำนันตำบลท่าไม้ ๒. นายเกิน  กุลมิ่ง ครูใหญ่  ๓. นายเจริญ  นารอต  ครูน้อย  เป็นอาคาร ๒ ชั้นหลังคามุงกระเบื้องดินเผา ต่อมาถูกพายุพัดอาคารทรุดเอียงอาศัยเรียนไม่ได้ ในปี พ.ศ.๒๔๘๑ จึงได้ขอรื้อถอน และย้ายมาตั้งในที่ดินแปลงใหม่ (ที่ตั้ง รพ.สต.ท่าไม้ปัจจุบัน) โดยนายเกิน    กุลมิ่ง ครูใหญ่     เป็นผู้ซื้อที่ดินบริจาค  พื้นที่  ๘ ไร่เศษ  จนปี พ.ศ. ๒๔๙๖  อาคารเรียนชำรุด จึงรื้อถอนและก่อสร้างใหม่  ทางราชการอนุมัติงบประมาณ  ๘,๐๐๐ บาท เมื่อสร้างเสร็จมีพิธีเปิดอาคารเรียน มีงานฉลอง  ๓ วัน  ๓ คืน  โดย  นายประสิทธิ์  ชูพินิจ     ผู้แทนราษฎรได้นำภาพยนตร์มาฉายในงาน 
            ต่อมาทางราชการมีนโยบายเปิดเรียนชั้นประถมปลาย ในปี พ.ศ.๒๕๐๔ คณะกรรมการโรงเรียน   จึงเสนอโครงการขอย้ายที่ตั้งและสร้างอาคารเรียนในที่ดินแปลงใหม่(ที่ตั้งปัจจุบัน) ต่อนายราม สีตะธนี ศึกษาธิการจังหวัด และได้รับอนุมัติสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๓  งบประมาณ๖๐,๐๐๐บาท บนเนื้อที่  ๓๐ ไร่  ๒ งาน   ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะ เนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ เปิดการเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และในปี พ.ศ.๒๕๓๓ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องเปิดขยายโอกาสทางศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ที่เมืองทองธานี  กิจกรรมงานฝีมือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ.๒๕๕๓ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมยุวเกษตรกร  ระดับจังหวัด  จากสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ตัวแทนอำเภอพรานกระต่าย