TATHONG SCHOOL

โรงเรียนวัดท่าทอง

โรงเรียนวัดท่าทอง 2021

โรงเรียนวัดท่าทอง ในปี 2021 นี้ เราก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีในการศึกษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมการใช้งานทั่วโรงเรียน ทั้งครูและนักเรียนที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ก้าวไกลสู่ "Thailand 4.0"

READ MORE


ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนวัดท่าทอง
นายธนกฤต สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง

นายธนกฤต สิงห์ทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง

🔔กิจกรรมของโรงเรียน🔔

🔔วิดีโอผลงานนักเรียน🔔

👉งานพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง

Gmail

Google Meet

Google Drive

Classroom

Calendar

สถิติผู้เข้าชม